Proclaimer

xxter bv probeert altijd zo goed en zorgvuldig mogelijk de inhoud van de website en documenten te controleren en te voorzien van juiste informatie. Echter kan het altijd voorkomen dat er een onvolkomenheid of onjuistheid voorkomt. Mocht u dit tegenkomen, dan stellen wij een reactie van u bijzonder op prijs. U kunt ons bereiken via de contactpagina.

Privacy statement

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het registreren van een apparaat.

Gebruik van gegevens

Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij xxter b.v. daartoe verplicht is op basis van de wet  of een rechterlijk uitspraak. Daarnaast gebruikt xxter b.v. de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan ons. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en zijn nodig voor het goed functioneren van de site. De gegevens worden nooit aan andere partijen verschaft.

Software voorwaarden

Het eigendoms- en auteursrecht is van toepassing op alle documenten en software verstrekt door xxter bv. Deze documenten en software mogen niet zomaar aan derden beschikbaar gesteld worden zonder expliciete toestemming van xxter bv.

xxter bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door gebruik van software van xxter bv.

xxter bv is nimmer aansprakelijk voor schade in de vorm van software fouten, verlies of niet functioneren van zaken geleverd door xxter bv.

De gebruiker vrijwaart xxter bv voor eventuele aanspraken van derden.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij xxter bv partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van xxter bv is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft xxter bv. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.