Proclaimer

xxter bv probeert altijd zo goed en zorgvuldig mogelijk de inhoud van de website en documenten te controleren en te voorzien van juiste informatie. Echter kan het altijd voorkomen dat er een onvolkomenheid of onjuistheid voorkomt. Mocht u dit tegenkomen, dan stellen wij een reactie van u bijzonder op prijs. U kunt ons bereiken via de contactpagina.

Privacy statement

Persoonsgegevens worden bij xxter alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het registreren van een apparaat. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of wanneer xxter bv daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijk uitspraak.

Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt ook gebruikt voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords). U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie over welke gegevens worden opgeslagen en waarvoor deze worden gebruikt vindt u in onze privacyverklaring.

App privacybeleid

De app privacy voorwaarden vindt u hier

Software voorwaarden

Het eigendoms- en auteursrecht is van toepassing op alle documenten en software verstrekt door xxter bv. Deze documenten en software mogen niet zomaar aan derden beschikbaar gesteld worden zonder expliciete toestemming van xxter bv.

xxter bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door gebruik van software van xxter bv.

xxter bv is nimmer aansprakelijk voor schade in de vorm van software fouten, verlies of niet functioneren van zaken geleverd door xxter bv.

De gebruiker vrijwaart xxter bv voor eventuele aanspraken van derden.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij xxter bv partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van xxter bv is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Niettemin heeft xxter bv. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Duurzaamheid en welzijn

xxter staat voor verantwoord ondernemen. Dat houdt onder andere in dat we ons inzetten voor een duurzame toekomst en dat we in de productieketen optimaal rekening houden met het milieu en de rechten en bescherming van mens en dier. Hiervoor geven wij onder andere een ROHS-verklaring af, dat onze producten vrij zijn van de meest schadelijke stoffen, en vragen wij onze leveranciers om geen grondstoffen te gebruiken die afkomstig zijn uit conflictgebieden. Dit hebben wij geborgd in onze ISO 9001 gecertificeerde procedures.

Algemene voorwaarden

Op de producten en diensten van xxter bv zijn Algemene Verkoopvoorwaarden 2021 xxter bv van toepassing.

Een vertaling hiervan is in het Engels beschikbaar: General Terms and Conditions 2021 xxter bv